S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Tor Helge Reinsnes Moen, Hege Knarvik Sande – 15. mai 2021

Ytringsarena uten diskusjon?

Foto: Ingvild F. Melien/Norsk Kulturforum


Publisert
15. mai 2021
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/ytringsarena-uten-diskusjon/
Facebook

Kunst er ytringer, en viktig del av en fri, offentlig og demokratisk samtale. Derfor er kunstytringer en del av Kulturytring Drammen, og Sløserikommisjonen av Traavik.info er invitert.

Kulturytring Drammen er en ny kulturpolitisk ytringsarena som skal legge til rette for ytringer fra et bredt spekter av stemmer innad i demokratiet vårt, og for en rekke ulike ytringsformer. Programmet er lansert på www.kulturytring.no og oppdateres løpende. Vi presenterer et program som er mangfoldig i form av ytringsformer, temaer og perspektiver. Kunst og kultur er som ytringer beskyttet av artikkel 10 i Den europeiske menneskerettskonvensjonen, og kunstytringer vil også være en sentral del av programmet på Kulturytring Drammen. Den 14. mai 2021, som del av visningen i Bergen på BIT Teatergarasjen, ble det offentliggjort at Sløserikommisjonen seksjon 2 – Viken er en del av programmet på Kulturytring Drammen.

Samme dag ble vår stemme etterlyst i flere innlegg på Facebook, og det kom beskyldninger om at vi har hemmeligholdt programmeringen av teaterforestillingen. Dette ønsker vi å tilbakevise, blant annet fordi vi reagerer på at redaktør i Scenekunst.no omtaler oss i sosiale medier som avvisende til deres henvendelser.

Vi fikk en henvendelse fra Scenekunst.no i januar med en oppfølgende henvendelse i februar, svært tidlig i vår programprosess. Vi var da i dialog med redaktøren og informerte om at vi ikke ville svare i mediene på spørsmål om verken Sløserikommisjonen eller andre deler av programmet, og dette var et premiss vi opplevde at redaktøren var enig i. Årsaken: at programmet ikke ennå var offentlig, ei heller ferdig. Som enhver programmerende instans forbeholdt vi oss retten til å ikke kommentere et program med rundt 80 programposter før det var sluppet. Vi har videre vært helt åpne om at vi programmerer forestillingen til samarbeidspartnere og til aktører i feltet som har kontaktet oss direkte med spørsmål om dette. Etter det første programslippet den 29. april, har vi ikke fått videre henvendelser fra Scenekunst.no. I samråd med Traavik.info har det vært planlagt at seksjon 2 Viken skulle bli offentliggjort under visningen i Bergen. Det gjenstår slipp av flere programposter, disse har vi heller ikke omtalt i mediene. Slik sett er ikke Sløserikommisjonen særbehandlet i vår programslipp-prosess.

Kulturytring Drammen er en felles offentlig arena for debatt og kulturpolitikk, vi søker å løfte dissens og uenighet til bordet for å synliggjøre og utvikle kultursektoren som politikkområde. Hva er vel mer egnet til det enn kunstneriske ytringer som i sitt vesen tematiserer politiske og kulturpolitiske problemstillinger? I tråd med vår ytringsplattform forhåndssensurerer vi ikke ytringer. Vårt mandat som ledere av Kulturytring Drammen er å tilrettelegge for en åpen ytringsarena. Målsettingen er et ytringsrom der så mange stemmer som mulig kommer til syne i debatten, og vi står helt og fullt inne for programmeringen av Sløserikommisjonen av Traavik.info.

Regjeringen trakk fram medieoffentligheten som en av de største utfordringene for feltets fremtidige politikk i stortingsmeldingen: Kulturens kraft. Kulturpolitikk for fremtiden fra 2018. En debatt som kun foregår i lukkede subkulturer, gir grobunn for populisme, for lettvint retorikk, blir til en diskusjon som ikke synliggjør det komplekse, og en slik debatt er en fare for kulturpolitikken.Nettopp derfor må vi ha en offensiv offentlig kulturpolitikk som skal bidra til å sikre ytringsfriheten i Norge, og videre sørge for muligheten til å ytre seg gjennom kunst og kulturelle aktiviteter.

Vår motivasjon for å invitere Sløserikommisjonen til Kulturytring, foruten at Traavik.info er et Kulturrådsfinansiert og anerkjent kunstnerskap, er nettopp den økende populismen som vi ser i samfunnet i dag. I kombinasjon med den nye medieoffentligheten legger denne populistiske retorikken grobunn for både hets og trakassering av kunstnere, så vel som andre offentlige personer. I dette debattklimaet er det også rom for ubegrunnede påstander om samtidskunst som noe som er øremerket eliten, noe folket verken har bruk for, eller ønsker seg. Populisme er et økende problem i Norge, på begge sider av det politiske spekteret. Et skille og motsetningsforhold mellom det som oppfattes som folket, og det som oppfattes som eliten, forsterkes og bygges opp under av argumenter med lite kunnskapsmessig tyngde. I et slikt debattklima er det lett å legge det ukjente, det man ikke skjønner, på huggestabben.

Årsaken til at retorikken fungerer og at agnet slukes er like fullt noe kulturlivet bør og må ta på største alvor. Det er en grunn til at folket og kultureliten kolliderer og at spissede poenger på samtidskunstens bekostning ofte går rett hjem hos mange. Selv om den offentlige støtten til kunsten har høy legitimitet i alle ledende parti og slik sett også i befolkningen, så er det et faktum at en stor del av befolkningen aldri oppsøker kunst- og kulturopplevelser og heller ikke ser dette som en naturlig del av livet. Og dette må vi ta inn over oss: Samtidskunst som har gått i bresjen for å provosere og for å røske opp i det oppleste og vedtatte både innenfor kunsten og samfunnet, kan virke fremmedgjørende dersom man ikke har fått forutsetninger for å oppleve den. En grunnmur i den norske kulturpolitikken har vært målsettingen om at kunst og kultur skal være for hele befolkningen. Siden syttitallet har kulturpolitikken også hvilt på en klar forståelse av at de smalere uttrykkene er vesentlige for utviklingen og innovasjon på kulturfeltet. Men med den mer spissede og populistisk anlagte debatten vi har nå, forsvinner denne felles forståelsen om at bredt og smalt henger sammen. Derfor er det viktig å diskutere den kulturpolitiske dimensjonen rundt Sløseriombudsmannen, det er viktig å bygge argumenter for kulturpolitikken. Men å ta denne kulturdebatten uten en av dens sterkeste motstemmer involvert, ville virket mot sin hensikt. Det er gjennom diskusjon og meningsbryting at politikk skapes.

Sløserikommisjonens grunnidé er enkel: Gjennom kunst skal man møte mennesker som ikke liker kunst. Diskusjonen om hva kunst egentlig er, dens vesen, er en kjent gjenganger i Traavik.info sitt kunstneriske univers. Vi opplever det fra kunstnerens side som et reelt ønske å begi seg ut på en kunstnerisk utforsking med samtidskunsten som verktøy, i møte med mennesker som lar seg rive med av den retorikken som føres via for eksempel Sløseriombudsmannens side. Og det er nettopp gjennom en slik utforskning og slike møter at et uenighetsfelleskap kan oppstå, et ytringsrom hvor vi tror at den polariserte debatten kan vise seg fra flere sider. Prosjektet går blant annet ut på at Sløseriombudsmannen og Traavik.info, om enn bare for en stakket stund, utveksler kontroll over hverandres narrativer og utsetter seg for hverandres verdensbilder.

Populisme som tematikk er det ikke bare Sløserikommisjonen som skal belyse på Kulturytring Drammen: Vi har satt opp en rekke debatter som både skal diskutere medieoffentligheten som demokratisk problem, populismen i kulturpolitikken og ikke minst dagens kulturjournalistikk – og vi legger opp til en kunnskapsbasert debatt med og for politikere for å styrke og utvikle kulturpolitikken nettopp på disse områdene.

Kulturytring Drammen har utarbeidet en ytringsplattform som formulerer retningslinjer og beskriver forståelsen Kulturytring Drammen har av ytringsfriheten i henhold til norsk og internasjonalt lovverk. Kulturytring Drammen forhåndssensurerer derfor ikke ytringer. Som programmerer av alle former for ytringer er det viktig å forholde seg til armlengdes avstand-prinsippet. Skal ytringsfriheten opprettholdes og styrkes, kan ikke en arrangør tøyle og stramme inn, så fremt ytringene forholder seg til gjeldende lovverk. Vi tar sterk avstand fra hets og trakassering, og alle som deltar på Kulturytring Drammen skal møte hverandre med åpenhet og vise hverandre gjensidig respekt for hverandres ytringer.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no