S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Hild Borchgrevink, redaktør – 31. mai 2013

Ny diskusjon om teatervitenskap ved UiO


Publisert
31. mai 2013
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Hild Borchgrevink, redaktør
Nyheter

Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/ny-diskusjon-om-teatervitenskap-ved-uio/
Facebook

Teatervitenskap kan forsvinne fra Oslo – det ønsker i alle fall institutt- og fakultetsledelsen ved Universitetet i Oslo.

På instituttstyremøte 6. juni skal det på ny diskuteres om teatervitenskap ved UiO skal fases ut eller om faget skal tilføres en ny stilling. En strategisk oppbygging av teatervitenskap vil bety "en sterk reduksjon av instituttets øvrige handlingsrom," skriver instituttleder Arne Bugge Amundsen i dette notatet, som er en del av sakspapirene til møtet.

Teatervitenskap sorterer under Institutt for kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo. Blant andre fag ved instituttet er religionshistorie, asiatiske og afrikanske studier, kulturhistorie og museologi.

Notatet er hentet fra sakspapirer til møte nr. 3/2013 i instiuttstyret som ligger her på UiOs nettsider, Saken om teatervitenskap er en diskusjonssak, og det skal dermed ikke fattes vedtak i denne omgang.

"Nye stillinger til teatervitenskap? Notat til IKOS-styremøte 6. juni 2013

Under arbeidet med ny stillingsplan for IKOS i 2011-2012 ble spørsmålet om fremtidige stillinger i teatervitenskap mye diskutert, men uten at en avklaring fant sted.

En bakgrunn for denne diskusjonen var at den ene av de to faste ansatte i faget vil gå av med pensjon i 2015. Deretter vil det kun være en universitetslektor ansatt i faget. Den uavklarte stillingssituasjonen har vært begrunnelsen for at IKOS-ledelsen inntil videre har stengt for opptak av nye studenter til BA- og MA-studier i faget.

En annen bakgrunn for diskusjonen var at Nasjonal fakultetsmøte fikk utført et utredningsarbeid om teatervitenskapens stilling i Norge med midler fra det såkalte SAK-prosjektet. Utredningen anbefalte samarbeidstiltak mellom fagmiljøene i Trondheim, Bergen og Oslo. I et høringssvar til denne utredningen konkluderte IKOS-styret 1/12 2011 at man ikke så noen klar faglig eller ressursmessig gevinst i de foreslåtte samarbeidstiltakene. Samtidig sa IKOS-styret at man på bakgrunn av instituttets økonomi ikke kunne forskuttere noen nye utlysninger i faget, men ba HF vurdere en alternativ instituttplassering av teatervitenskapen. I forhold til det siste punktet konkluderte HF-ledelsen med at ingen av de andre instituttene ønsket å overta ansvaret for faget. Parallelt med dette vedtok HF ved Universitetet i Bergen å påta seg nasjonalt ansvar for faget gitt at det ble faset ut ved Universitetet i Oslo.

Etter dette fortsatte diskusjonen på IKOS om stillingssituasjonen i teatervitenskap. 14. juni 2012 avviste IKOS-styret et forslag til stillingsplan der det ikke var prioritert nye stillinger til teatervitenskap. Styret ba i stedet om å få seg forelagt et nytt forslag der en stilling i teatervitenskap skulle være blant alternativene. 6. september 2012 vedtok IKOS-styret en stillingsplan som omfattet åtte stillinger uten prioritering, herunder en stilling i performanceteori, og med 5 mot 3 stemmer vedtok styret 18. september at utlysning av en stilling i teatervitenskap skulle prioriteres. Vedtaket omfattet ikke prioritering av noen av de andre stillingene på stillingsplanen.

I sin tilbakemelding på IKOS’ stillingsplan godkjente HF-ledelsen 11. oktober 2012 tre vitenskapelige stillinger og tre deltids universitetslektorstillinger for utlysning. Kriteriet for godkjennelsen var at stillingene dekket faglig prioriterte områder. De siste fire stillingene i planen, basert på forslag fra religionshistorie, kulturhistorie, Midtøsten og Nord-Afrika og teatervitenskap, måtte begrunnes og prioriteres før HF-ledelsen kunne vurdere dem. Når det gjaldt stillingen i teatervitenskap (performance studies) stilte HF-ledelsen helt konkrete spørsmål om undervisningstilbudet og fagets plass på IKOS.

I 2012 ble det lagt til grunn at langtidsbudsjettet for IKOS ga rom for ansettelse i fire nye faglige stillinger. Som del av omstillingsplanen for HF ble IKOS i brev av 15. oktober 2012 tilbudt forskuttering av to av de tre godkjente vitenskapelige stillingene. I møte 25. oktober 2012 vedtok IKOS-styret å be om forskuttering av stillingene i Moderne Sør-Asiastudier og Samfunn og politikk i det moderne Kina. 7. mars 2013 vedtok det nye IKOS-styret å utlyse de resterende stillingene som HF hadde godkjent: en stilling innenfor visuell kultur, medier og populærkultur i Japan og tre deltids universitetslektorstillinger. Med dette ble det opprinnelige handlingsrommet på 4 nye stillinger fylt. I forbindelse med at Universitetsstyret i juni 2012 økte de budsjettmessige rammene for HF noe, vurderte imidlertid HF-ledelsen det slik at det kunne være grunnlag for å utlyse noen flere stillinger. Nærmere vurderinger – slik de også ble fremlagt i styremøtet 7. mars 2013 – indikerer at det kan være rom for ytterligere inntil 4 stillinger. På bakgrunn av at HF i 2013 reviderer sine faglige prioriteringer, vedtok imidlertid IKOS-styret 7. mars 2013 at man ikke ville gjøre noen flere stillingsplanvurderinger før resultatet av denne revisjonen foreligger høsten 2013.

Fakultetsledelsen har imidlertid i et møte med instituttleder 26. april 2013 gitt tilkjenne at de ønsker at IKOS så snart som mulig avklarer de konkrete spørsmålene som ble stilt rundt eventuelle stillingsutlysninger i teatervitenskap i brevet av 11. oktober 2012. En sentral begrunnelse for dette er at saken om nasjonalt ansvar for faget ennå ikke er avsluttet, at det er viktig å avklare fagets fremtidige situasjon nær en forestående pensjonering, og at – avhengig av svarene – det er nødvendig for IKOS å arbeide videre med en utredning av konsekvenser.

Spørsmålene fra HF-ledelsen i brevet fra 11. oktober 2012 dreier seg om IKOS’ syn på to alternativer:

1. En nedskalering av studietilbudet i teatervitenskap som er tilpasset dagens ressurser og uten tilførsel av stillinger. I praksis betyr dette at man vil konsentrere seg om undervisning i et eller annet omfang på BA-nivå og med bruk av universitetslektoren i faget.

Det forutsettes at dette utløser viljen til å ta nasjonalt ansvar ved Universitetet i Bergen. Det er allerede avklart at de BA-kandidater som har eksamen fra HFs estetikkprogram med spesialisering i teatervitenskap, vil få opptak ved MA-studiet i teatervitenskap i Bergen.

2. En strategisk oppbygging av faget ved IKOS bygget på økt og substansiell integrering med andre fag ved instituttet og en mer robust bemanning enn den nåværende. Det siste alternativet innebærer at faget teatervitenskap stillingsmessig må oppskaleres i forhold til dagens nivå, og at faget i realiteten prioriteres fremfor andre ikke faglig prioriterte fag ved instituttet.

Det vil bety en sterk reduksjon av instituttets øvrige handlingsrom når det gjelder ansettelse i nye stillinger, for eksempel i fag som (for)blir faglig prioritert etter revisjonen i 2013. I dagens situasjon vil faget teatervitenskap – med kun én vitenskapelig ansatt – ikke kunne bli faglig prioritert ved HF, som har satt fire vitenskapelig ansatte som minimumsbemanning for å kunne prioriteres.

De to fast ansatte i teatervitenskap ved IKOS (supplert med en PhD-stipendiat i faget) har i to omganger besvart HF-ledelsens spørsmål. I begge svarene stiller de seg skeptisk til en nedskalering av studietilbudet, og argumenterer for tilførsel av en stilling. Det betyr at fagmiljøet kun ber om at de tilføres én ny vitenskapelig stilling til erstatning for den vitenskapelige stillingen som bortfaller ved pensjonering i 2015. Denne stillingen skal dekke feltet performance studies, ikke teaterhistorie, som er fagfeltet til professoren som pensjoneres i 2015.

Spørsmålet er om dette ønsket egentlig svarer til intensjonen i HF-ledelsens brev om en strategisk oppbygging av faget. Fagmiljøet har lagt vekt på at deres særskilte kjennetegn er at de forskningsmessig dekker både teaterhistorie og performanceteori. Det er såpass ulike deler av faget at de vanskelig kan dekkes av kun én stilling.

I denne situasjonen bes IKOS-styret diskutere følgende scenarier: 1. Nedskalering av undervisningen i teatervitenskap tilsvarende undervisningsressursene til én universitetslektor. 2. Prioritering av en strategisk oppbygging av teatervitenskap gjennom å tilføre faget nye stillinger, og i så fall mulighetene for å integrere et styrket fagmiljø i teatervitenskap i de øvrige fagmiljøer på IKOS, i deres faglige strategier, profileringer og stillingsønsker.

29. mai 2013 Arne Bugge Amundsen


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no