S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Jon Refsdal Moe – 3. oktober 2012

Kommunalt kutt vil ramme nye kunstnere

Black Box Teater


Publisert
3. oktober 2012
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Jon Refsdal Moe
Debatt


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/kommunalt-kutt-vil-ramme-nye-kunstnere/
Facebook

INNLEGG: – Det er nettopp de nye kunstnerne som blir mest skadelidende om Black Box Teater mister kommunal støtte, skriver teatersjef Jon Refsdal Moe i dette innlegget.

Byråd Hallstein Bjercke uttalte til scenekunst.no 1. oktober: – For å skape rom for de nye kunstnerne – de som ofte ikke har noen sterk stemme i den offentlige debatten – må andre prioriteres ned.

Black Box Teaters program består nettopp av disse nye kunstnerne, og det er vanskelig å se hvordan det kan fremme nyskapning at infrastrukturen rundt disse nye kunstnerne raseres. Det er nettopp de nye kunstnerne som blir mest skadelidende ved at Black Box Teater kuttes. I tillegg vil Oslos publikum få færre gjestespill, mindre formidling og lavere kvalitet på de norske produksjonene.

Formidler fri scenekunst Black Box Teater er et programmerende teater. Det betyr at vi ikke produserer egne forestillinger, men formidler prosjekter fra frie scenekunstnere. De aller fleste er basert i Oslo. Vi står i tett dialog med dette feltet. Mye av min jobb som teatersjef handler om å bidra til å iverksette nye produksjoner og veilede prosjekter fra nye talenter på feltet, som dernest kan finansieres av andre aktører som Norsk kulturråd, internasjonale teaterhus og festivaler med produksjonsmidler.

Black Box Teater drives i dag etter en modell der de norske kunstnerne betaler en egenandel for bruk av huset, som igjen kompenseres i form av delte billettinntekter. Vi tilbyr en infrastruktur rundt presentasjon av forestillingene, som utover selve avviklingen innebærer teknisk bistand, distribusjon, kommunikasjon og markedsføring mot vårt hjemmepublikum og så vel som mot vårt nettverk i Norge, Europa og USA.

Internasjonale toppnavn I tillegg har vi et gjestespillprogram der vi jevnlig presenterer internasjonale toppnavn for Oslos publikum. Slik sett står vi i et viktig krysningspunkt mellom det norske og det internasjonale scenekunstfeltet: gjennom oss kommer den internasjonale scenekunsten til Oslo, og gjennom oss kommer Oslos scenekunstnere ut i det internasjonale feltet. Av internasjonal scenekunst Black Box Teater har introdusert for Oslo, og som er vist de siste par årene, kan nevnes tg STAN (BE), Rimini Protokoll (DE) og Nature Theater of Oklahoma (US).

Ved siden av frittstående gjestespill arrangerer vi den årlige festivalen Marstrand, av Aftenposten betegnet som ”Oslos viktigste festival for ny scenekunst” (16.3.11). I tillegg til dette har vi et programsamarbeid med Ibsenfestivalen, Ultima og Codafestivalen. Dessuten driver vi utstrakt formidlingsvirksomhet gjennom tverrkunstneriske arrangementer og faglige seminarer, samt er vertskap for flere festivaler og arrangementer for barn og unge, som Rampelysfestivalen og Oslo musikk- og kulturskole.

Investerer Samtidig opererer vi med en co-produksjonsordning der vi arbeider tettere med utvalgte scenekunstgrupper og investerer mer ressurser i forestillinger vi anser har et stort potensiale, overfor publikum så vel som overfor våre internasjonale turnénettverk. Disse investeringene tar stort sett form av utvidet prøvetid på scenene, utvidet teknisk og produksjonsmessig bistand, dramaturgisk konsultasjon og utvidete nettverks- og formidlingstiltak.

Eksempler på forestillinger som Black Box Teater har investert i de siste årene, er Verk produksjoners Det eviga leendet (Heddaprisen for årets forestilling 2010) og De Utvalgtes Kunsten å bli tam (Heddapris for visuell design 2011, Kritikerprisen for teater 2011). Grunnet disse produksjonenes suksess hos kritikere og publikum, har vi valgt å gjenoppta dem slik at de kan nå større publikumsgrupper.

Formidler norske kunstnere internasjonalt Disse gjenopptagelsene finansieres gjennom Black Box Teaters gjestespillbudsjett. De samme forestillingene er formidlet via Black Box Teaters internasjonale nettverk og har turnert til flere prestisjetunge teaterhus og festivaler. Andre eksempler er Vegard Vinge og Ida Müllers Vildanden (2010) – et referanseverk i europeisk teater dette tiåret – og Verdensteatrets And all the questionmarks started to sing (2010) som har turnert over hele verden siden premieren på Black Box Teater i 2010. Norsk fri scenekunst har i dag en sterk posisjon internasjonalt, og mye av grunnen til dette finnes i infrastrukturen som har vært bygget opp rundt kompaniene gjennom Black Box Teater, BIT-Teatergarasjen i Bergen og Teater Avant Garden i Trondheim.

EU-støtte I tillegg til dette har vi siden 2010 etablert en internasjonal co-produksjonsplattform der vi i samarbeid med våre internasjonale partnere sørger for at norsk scenekunst profileres i utlandet og vice versa. Dette gjør oss i stand til å gi publikum scenekunstopplevelser som går utover rammene for vår ordinære drift. Et eksempel på dette er den EU-støttede gratisfestivalen Up to Nature, som ble arrangert i Nordmarka i august i tillegg til i tre andre europeiske byer.

Da Nationaltheatret våren 2011 lanserte sitt nye, internasjonale gjestespillprogram, ble nettopp Black Box Teater trukket frem som en døråpner for internasjonal og samtidsorientert teater.

Unge kunstnere, ungt publikum Siden våren 2011 har vi drevet det tverrkunstneriske arrangementet pluss pluss i teatrets foajé. Slik har vi mangedoblet antall prosjekter som blir vist ved teatret. Pluss pluss har raskt markert seg i Oslos kulturliv ved å være en arena der et ungt publikum og kunstnere fra mange forskjellige miljøer møtes: litteratur, billedkunst, musikk, film, arkitektur og scenekunst. Pluss pluss har vist seg som en viktig arena for kunstnere i etableringsfasen: det er lett å slippe til, og det kreves mindre logisitikk og økonomi enn ved større sceneproduksjoner.

Den unge billedkunstneren Karen Nikgols opera ”The silent song of the sphinx” som har premiere torsdag denne uken, er et eksempel på et større scenekunstverk som er blitt unnfanget gjennom pluss pluss. Ved å stimulere til nye allianser på tvers av tradisjonelle skillelinjer, har pluss pluss også bidratt til å fornye Black Box Teaters publikum. Pluss pluss var en medvirkende årsak til at vi ble tildelt avisen Natt og Dags pris for årets navn i Oslo i 2011. Siden 2011 har vi også satt ned billettprisen for unge under 25 år, noe som har rekruttert publikum i denne aldersgruppen. Vi diskuterer mulighetene for en tilsvarende honnørordning.

Kritisk refleksjon Der Pluss pluss er et vellykket eksempel på hvordan kunstnerisk aktivitet i seg selv kan virke som formidling, har Black Box Teater de siste årene også satset mye på formidling utover det kunstneriske programmet. Vi arrangerer jevnlig faglige og fagpolitiske seminarer i samarbeid med forskjellige aktører, og vi har siden 2012 under tittelen "Avdeling for teatervitenskap" knyttet til oss en gruppe unge universitetsstudenter med henblikk på å opprettholde et kritisk refleksjonsnivå rundt scenekunst og å gjøre den relevant for et større publikum.

Planen vår for 2013 har vært å trappe opp denne formidlingsvirksomheten.

Må skjære ned For å gjennomføre det ovennevnte, trenger vi kr 8 260 000 i driftstilskudd fra Oslo kommune. I byrådets budsjettforslag er tilskuddet beregnet til kr 7 500 000. Summen tilsvarer en nedgang på kr 300 000 fra i år, og vi vil dermed være underfinansiert med kr 760 000. For samme periode har vi budsjettert med kr 2 700 000 i forestillingskostnader. Vi må altså skjære ned både på kunstnerisk aktivitet og formidling.

Vi vil kunne fortsette og på sikt utvide leieaktiviteten, men nedskjæringene gjør at vi må kutte drastisk i mye av det som gjør Black Box Teater til en kunstinstitusjon:

Antall internasjonale gjestespill vil reduseres. Siden 2010 har det lyktes Black Box Teater å opprettholde et fast programbudsjett som har sikret langsiktighet i den internasjonale programmeringen. Når vårt tilskuddsnivå settes tilbake til før 2009 blir det vanskelig å opprettholde dette. Dette vil igjen føre til en svekking av Black Box Teaters internasjonale posisjon, og på sikt den norske frie scenekunstens muligheter for internasjonal profilering.

Gjenopptagelser av norske kritiker- og publikumssuksesser vil nedtrappes og evt. opphøre. Det har tidligere vært et problem på Black Box Teater at forestillinger med bred publikumsappell tas av plakaten tidligere enn ønsket. Vi har hatt svært god erfaring med å kunne gjenoppta disse på et senere tidspunkt, ikke minst innebærer dette et løft av det frie scenekunstfeltet i forhold til publikumsgrupper som ikke tidligere har oppsøkt teatret. Med kutt i teatrets programøkonomi vil disse gjenopptagelsene bli vanskeligere å gjennomføre.

Festivalsatsingen Marstrand vil måtte nedskaleres og evt nedlegges. Siden oppstarten i 2009 har Marstrand etablert seg som den viktigste scenekunstfestivalen i Oslo, og den er også i ferd med å etablere seg blant de viktigste i Europa. Marstrand er i sin helhet finansiert gjennom Black Box Teaters gjestespillbudsjett, og når dette svekkes vil det være relevant å diskutere hvorvidt det er forsvarlig å opprettholde en kostnadskrevende festivalsatsing.

Co-produksjon i form av gratis prøvetid, teknisk bistand og dramaturgi vil nedskaleres. I 2010 og 2011 ble flere av Norges tyngste scenekunstpriser tildelt co-produksjoner fra Black Box Teater. Den kvalitetsheving som har funnet sted i norsk fri scenekunst de siste årene har mye å gjøre med at vi har kunnet tilby kompaniene vesentlig bedre arbeidsforhold, lengre opphold på scenene og lengre spilleperioder enn tidligere. Vi har også kunnet bidra med dramaturgisk bistand der kompaniene har ønsket det. Resultatet av dette er blitt bedre forestillinger, økte publikumstall og høyere nasjonal og internasjonal status. Blir vi tvunget til å satse mer på en utleiebasert økonomi vil vi ikke kunne opprettholde lengre prøve- og spilleperioder. Det tekniske budsjettet vil også måtte innstrammes, og forestillingene kan ikke fasiliteres like godt som i dag. Honorarer til dramaturgi vil måtte sløyfes. Når teatrets økonomi svekkes vil det bli vanskeligere for Black Box Teater å kvalitetssikre sitt program.

Den tverrkunstneriske plattformen pluss pluss vil måtte nedtrappes og vurderes nedlagt. Gjennom pluss pluss har Black Box Teater mangedoblet antallet viste produksjoner pr. år og nådd ut til helt andre publikumsgrupper enn tidligere. Kunstnerne som her viser sine arbeider er ofte helt i etableringsfasen og det er uaktuelt å snakke om noen egenandel. Derfor tar vi alle kostnader på oss. Når vår programøkonomi svekkes vil vi måtte vurdere hvorvidt denne satsingen på nye kunstner- og publikumsgrupper kan fortsette.

Vi må trekke oss ut av internasjonale samarbeidsnettverk og stoppe internasjonale co-produksjoner. I likhet med nedtrapping av antall internasjonale gjestespill vil dette være svært ødeleggende for den status Black Box Teater nyter internasjonalt, og på sikt også for den høye status norsk fri scenekunst i dag nyter i det internasjonale feltet. Det vil også bli langt vanskeligere for oss å gjennomføre internasjonale løft av typen Up To Nature her i Oslo, og det vil bli langt vanskeligere å profilere kunstnerne vi satser på internasjonalt. – Vi må trappe ned på formidlingsvirksomhet og publikumsutvikling. Formidlingsaktiviteter som seminarer og kunstnersamtaler vil måtte skjæres ned på. Den nyopprettede ”avdeling for teatervitenskap” vil vurderes avviklet. Det vil også måtte vurderes om vi må slutte med subsidiering av billetter for yngre tilskuere, og vi vil ikke være i stand til å innføre en honnørordning.

Hvilke prioriteringer som må gjøres og hvilke tiltak som må avvikles, skal vi sette oss ned og vurdere nå. Vi har allerede inngått mange forpliktende samarbeid som det kan bli vanskelig å opprettholde. Både kunstnerisk og publikumsmessig har vi hatt svært positive resultater de siste årene. Det er vanskelig å fortsette å levere på det samme høye nivået når programøkonomien kuttes.

Løpende prosjekter? – Vi ønsker at større andel av kulturkaka skal gå til løpende prosjekter, i stedet for fast driftsstøtte. Det skal bli lettere å få penger til nysatsing og nyskapning, uttalte nærings- og kulturbyråd Hallstein Bjercke til Dagsavisen 27. september.

Black Box Teater arbeider utelukkende med løpende prosjekter. Det er viktig at den finansielle infrastrukturen rundt disse prosjektene sikres om de skal gjennomføres på en forsvarlig måte og formidles godt ut til et norsk og internasjonalt publikum. Den infrastrukturen kan Black Box Teater tilby i dag, men den står nå i fare for å måtte nedbygges.

– Black Box er en viktig Oslo-arena for eksperimentell samtidskunst, med både nasjonal og internasjonal scenekunst innen teater, dans, musikk og performance, uttalte nærings- og kulturbyråd Hallstein Bjercke den 10 november i fjor, da han la frem sitt oppdaterte budsjettforslag for 2012. Dette medførte at det tidligere Høyre og FrP-byrådets foreslåtte kutt til Black Box Teater ikke ble gjennomført.

Vi håper at Bjercke tar denne uttalelsen med seg inn i den videre behandlingen av budsjettet.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no