S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 26. november 2020

Hva skjer med scenekunstkonsulenten?


Publisert
26. november 2020
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/hva-skjer-med-scenekunstkonsulenten/
Facebook

Kulturrådet i Mølleparken i Oslo.

Vil omorganiseringen i Kulturrådet føre til at Scenekunstkonsulenten forsvinner?

Kulturrådet gjennomgår i disse dagene en stor omorganisering. Så vidt Scenekunst.no kjenner til handler det blant annet om at de ulike fagseksjonene skal fjernes til en fordel for en annen strategisk organisering. I forkant av omorganiseringen har det vært uro i feltet omkring hva som skal skje med scenekunstkonsulenten og om den spesielle stillingen som ivaretar faglighet på scenekunstfeltet i Kulturrådet vil bli bevart. Nå er det klart at stillingen endres. Fra 1. januar er ikke stillingen lengre en åremålsstilling. (Hild Borchgrevink snakket i 2015 med daværende scenekunstkonsulent Melanie Fieldseth om stillingen og om hvilken betydning den hadde for feltet. Intervjuet kan leses her.)

Stillingen som scenekunstkonsulent ble opprettet i 1998 da en ny støtteordning for fri scenekunst kom på plass og erstattet en ordning fra 1982 for scenekunstgrupper. Regissør Jon Tombre ble ansatt som den aller første scenekunstkonsulenten. Helt siden da har det vært en åremålsstilling, og flere sterke fagpersoner har hatt stillingen og fungert som ressurspersoner for et samlet fritt scenekunstfelt som mottar støtte fra Kulturrådet. Opprettelsen av stillingen var inspirert av filmfeltet som har spillefilmkonsulenter, og formålet med opprettelsen var blant annet å styrke den kunstfaglige kompetansen i forvaltningen. I dag er det Jørgen Knudsen som har stillingen. Han er tidligere medlem av scenekunstkompaniet Baktruppen og kunstnerisk leder for Dansefestival Barents i Hammerfest. Scenekunstkonsulenten har hatt et særlig faglig ansvar, og stillingen har vært mer uavhengig enn andre saksbehandlere. Vedkommende som har innehatt stillingen har drevet veiledning og fagformidling for kunstnere i tillegg til å innstille til prosjektstøtte og det som nå heter Fri scenekunst – kunstnerskap. Det er i siste omgang de faglige utvalgene som foretar tildelingene. Fordi det har vært en særlig uavhengig stilling har det også vært en åremålsstilling. I 2017 skjedde det en endring i lovverket som gjør at det er vanskeligere å ansette arbeidstakere i åremålsstillinger hvis det ikke er særskilte lederstillinger. Det er dette som er begrunnelsen for at scenekunstkonsulenten nå blir en fast ansatt seniorrådgiver. Det store spørsmålet er imidlertid om dette henger sammen med den større omorganiseringen som foregår i organisasjonen og om det vil føre til endringer i innholdet i stillingen.

De tre faglige utvalgene for teater, dans og scenekunst, sendte i oktober et notat til direktøren der de uttrykker bekymring for omorganiseringen og stiller spørsmål som skal skje med scenekunstkonsulenten. De fikk svar fra direktøren for kunstavdelingen, Mariann Komissar, som skrev at stillingen nå vil bli omgjort til en fast stilling, men at det meste annet fremdeles er uklart.

Jørgen Knudsen bekrefter at han har fått tilbud om fast stilling, men fordi Kulturrådet er midt i en pågående omstilling vet han foreløpig ikke hvor han skal innplasseres i det nye kartet. Mariann Komissar, som også svarte på de faglige utvalgenes bekymring, svarer dette på epost til Scenekunst.no på spørsmål om hva som skjer med stillingen:

«I sommer ble det forhandlet fram ny organisasjonsmodell for Kulturrådets fagadministrasjon. Denne høsten jobbes det med å bemanne og innplassere ansatte i de nye avdelingene og seksjonene, i tråd med krav og regler som gjelder for ansatte i staten og i tett dialog med de tillitsvalgte. Akkurat hvordan innholdet som tidligere lå til stillingen som scenekunstkonsulent, vil bli løst i den nye organisasjonsmodellen, kan vi ikke svare på før prosessen er gjennomført. Vi vil samtidig understreke at vi har som mål å opprettholde og styrke det fagmiljøet Kulturrådet har på scenekunstområdet og som scenekunstkonsulenten har vært et eksempel på, og vil jobbe for å finne en løsning som kan ivareta den tidligere stillingens innhold og faglige posisjon innenfor gjeldende regelverk.»

I sitt notat til direktøren påpeker de tre faglige utvalgene at de er avhengige av scenekunstkonsulenten for å kunne «utøve forsvarlig saksbehandling i prosjekstøtteordningene». De viser også til betydningen av at stillingen er en åremålsstilling for å bygge tillit i feltet. De er også sterkt kritiske til at prosessen med omorganiseringen i Kulturrådet har vært så lite transparent: «Omorganiseringen og hvordan den vil berøre de ulike fagområdene opplever vi som lite transparent, og vi ønsker oss en grundigere orientering. Slik omorganiseringen er forespeilet oss per nå, er vi bekymret for at denne vil svekke Rådet, fagutvalg og fagadministrasjonens anledning til å arbeide helhetlig opp mot sine fagfelt og argumentere for deres behov og større avsetninger som støtter opp under behovene.»

At prosessen med omorganiseringen har vært lukket, bekymrer også flere i feltet. I et intervju med Scenekunst.no 24.november uttrykte også Norske Dansekunstnere (NoDa) seg kritisk til at de hadde fått så lite innsyn i prosessen. På grunn av stillingsvernet er det også lite Kulturrådet kan si om prosessen, men foreløpig har de ikke svart på hva som skjer med maktperspektivet når stillingen endres fra en åremålsstilling til en fast stilling eller om vi får et Kulturråd med eller uten en scenekunstkonsulent som vi kjenner det i dag etter nyttår.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no