S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 14. oktober 2021

Frilansere kan få hybridpensjon


Publisert
14. oktober 2021
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Nyheter Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/frilansere-kan-fa-hybridpensjon/
Facebook

Foto: Felix Mooneeram/Unsplash

Finansdepartementet bekrefter LOs påstand om hybridpensjon for frilansere

I en kommentar 11. oktober skrev jeg om uenighetene mellom arbeidsgiverforeningen Spekter og LO når det kommer til frilansernes muligheter for hybridpensjon. For ordens skyld er en frilanser i denne sammenhengen en som er ansatt på midlertidige kontrakter, som oftest av under 12 måneders varighet. Streiken, som nå har pågått siden 3. september og som er varslet opptrappet igjen fra 18. oktober, rammer mange frilansere som mister jobbene sine. I tillegg har det vært usikkerhet knyttet til om det LO-forbundene Creo, Fagforbundet og NTL streiker for vil komme frilanserne til gode.

LO-forbundene er klare på at de ikke ville ha streiket hvis det ikke ville gagne de midlertidig ansatte, men Spekter har vist til lovgivning som sier at den opptjente pensjonen skal gå tilbake til pensjonsbeholdningen hvis man avslutter et arbeidsforhold før det har gått 12 måneder, noe de fleste frilansere gjør. Creo har vist til et brev fra Finanstilsynet datert 26. november 2020 der det konkluderes med at det er muligheter for å gjøre unntak fra loven. På spørsmål om dette svarte Spekter at LO ser bort fra lovforarbeidene og er skrevet før Finansdepartementet i lovforarbeidene til egen pensjonskonto slo fast at det ikke er i tråd med loven å gi hybridpensjonsrettigheter til ansatte som har mindre enn 12 måneder sammenhengende opptjening.

Nå har jeg fått bekreftet av Finansdepartementet at konklusjonen Finanstilsynet kom med i 2020 fremdeles er gyldig. De skriver i epost til meg at det er riktig at det i tjenestepensjonsloven § 6-1 står at pensjonsbeholdningen ved ansettelsesforhold på kortere enn 12 måneder skal tilføres premiefondet, men de konkluderer på samme måte som Finanstilsynet med at det ikke betyr at det ikke gis adgang for arbeidsgivere å fastsette «en lavere eller ingen grense i regelverket for sin pensjonsordning». Det betyr altså at LO har hatt rett og at arbeidsgiverne fint kan opprette hybridpensjonsordninger for sine midlertidig ansatte.

Om Finansdepartementets bekreftelse sier kommunikasjonssjef i Spekter Ingvild Dahl Dørnes at de «opprettholder at frilansere kommer dårligere ut av det kravet som stilles fra LO enn i dagens innskuddspensjonsordning. Dette er helt uavhengig av det omtalte brevet fra Finanstilsynet.»

Et annet argument Spekter har brukt mot hybridpensjonen er at opptjeningen uansett må være på minst 0,5 G, som nå er 53 200 kroner for å kunne bli utbetalt som hybridpensjon. Det vil i så fall bety at man i løpet av arbeidsforholdet må ha tjent 760 000 kroner, noe frilansere sjelden gjør. Det betyr at frilanserne vil måtte dekke kostnadene til pensjonssparing selv. Christine Thomassen, forhandlingsleder i Creo, sier til meg på telefon at også i dag må frilansere, med den midlertidige innskuddspensjonsordningen, selv dekke kostnadene til forvaltning og administrasjon. Med en hybridpensjonsordning kan arbeidstakere som ofte er innom sektoren få et pensjonsbevis som opptjeningen knyttes til, for andre med løsere tilknytning til sektoren vil det oppsparte beløpet overføres til en individuell pensjonsspareordning («gammel IPS») som kan konverteres til et pensjonskapitalbevis og dermed inngå i egen pensjonskonto for innskuddspensjon. At Spekter mener at det skal bli 10% dyrere med hybridpensjon, forstår ikke Thomassen og LOs pensjonseksperter hvordan Spekter har regnet seg frem til.

Til dette sier Dørnes i Spekter at de «gjerne blir med på en prosess med LO Stat for å avklare dette spørsmålet, dersom de ønsker det.»


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no