S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Julie Rongved Amundsen – 5. juni 2023

Hva betyr det at Traavik.infos klage er tatt til følge?


Publisert
5. juni 2023
Sist endret
5. august 2023
Tekst av

Nyheter Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/hva-betyr-det-at-traavik-infos-klage-er-tatt-til-folge
Facebook

Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) i Grubbegata. KUD har gitt Traavik.info medhold i klagen på saksbehandlingsfeil i behandlingen av søknad på Kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet.

Kompaniet Traavik.infos klage på saksbehandlingsfeil i behandlingen av søknaden på kunsnterskapsstøtte fra Kulturrådet har fått medhold av Kultur- og likestillingsdepartementet. Hva innebærer det?

I et brev fra Kultur- og likestillingsdepartementet (KUD) til Kulturrådet datert 30. mai blir det slått fast at Morten Traavik og Traavik.infos klage på avslaget på kunstnerskapsstøtte tas til følge. Traavik har selv delt deler av brevet på Facebook, og vi har fått tilsendt hele vedtaksbrevet av KUD. At klagen fra Traavik.info tas til følge innebærer at Kulturrådet må behandle søknaden på nytt.

Hva har skjedd? 2. juni 2022 søkte Morten Traaviks kompani Traavik.info om kunstnerskapsstøtte fra Kulturrådet. Kompaniet har tidligere mottatt denne støtten i flere perioder. Kunstnerskapsstøtten behandles av de faglige utvalgene for teater og dans i fellesskap, og i august leverte Traavik en innsigelse om inhabilitet knyttet til enkelte medlemmer av utvalgene, og de aktuelle medlemmene ble erklært inhabile.

25. august fikk Traavik.info avslag på søknaden, hvorpå han klagde på vedtaket. Kulturrådet har ikke for vane å gi utførlige begrunnelser på avslag, og også her var avslagets begrunnelse knapp: «Avslag. Etter en helhetsvurdering av de innkomne søknadene, prioriteres søknaden ikke innenfor ordningens aktuelle budsjettramme.» Dette er det samme avslaget som alle søkerne på kunstnerskapsstøtte som ikke fikk innvilget støtte mottok.

Traavik.info fremmer i sin klage at avslaget må oppheves på grunn av saksbehandlingsfeil «grunnet inhabilitet og manglende begrunnelse». Klagen ble først avvist av Kulturrådet før den ble oversendt til KUD. Der har Traavik.info altså fått medhold i klagen. I den avsluttende samlede vurderingen i vedtaksbrevet fra KUD heter det:

«Som det framgår av habilitetsvurderingen over er det en viss uklarhet om faktum i saken. Slik departementet ser det, vil bevisvurderingen i habilitetsspørsmålet kunne få to utfall. Hvis Traaviks søknad falt fra som følge av en prioritering mellom søknader som inngår i én og samme forvaltningssak, der inhabile utvalgsmedlemmer har deltatt, vil det hefte en habilitetsmangel ved vedtaket som potensielt kan medføre ugyldighet. Hvis søknaden derimot har falt fra som følge av en individuell vurdering av søknadens kvalitet i lys av retningslinjene og praksis, vil det ikke være tale om habilitetsmangler. I et slikt tilfelle, vil imidlertid vedtakets formelle begrunnelse ikke være korrekt, fordi begrunnelsen er oppgitt å være en prioritering basert på «en helhetsvurdering av de innkomne søknadene»

Med andre ord mener KUD at det er uklart hva som egentlig har skjedd. Det er to alternativer: Enten har Traavik.info sin søknad kommet til kort i en «helhetsvurdering av de innkomne søknadene», slik det er formulert i selve vedtaket om avslag, og i tilfelle er alle søknadene vektet mot alle. De inhabile medlemmene ville i tilfelle være inhabile i hele tildelingsrunden.

Det andre alternativet er at søknaden til Traavik.info har falt fra etter en individuell vurdering der de inhabile medlemmene ikke var til stede. Hvis det er tilfelle, er det ikke snakk om inhabilitet, men da må begrunnelsen som er gitt i avslaget, at søknaden er avslått på bakgrunn av en «helhetsvurdering av de innkomne søknadene», være feil. Begge deler kan ikke være sant samtidig.

Kulturrådet hevder selv at det er det siste som er tilfelle. De har vurdert Traaviks søknad etter en individuell behandling der ingen inhabile medlemmer var med. Derfor har de medlemmene som var inhabile i Traaviks sak vært med i påfølgende runder, ettersom hans sak ikke lenger var med i betraktningen. Det er ifølge Kulturrådet derfor ordlyden i vedtaket som medfører noen «uklarheter».

Vurdert i de innledende rundene Ifølge Kulturrådets redegjørelse som blir gjengitt i side ni av vedtaksbrevet på klagen ble Traavik.infos søknad vurdert i de innledende rundene der hver søknad ble vurdert individuelt, men ikke tatt med videre til den avgjørende runden der søknader vektes mot hverandre. Medlemmene i utvalget som var inhabile til Traavik.info deltok ikke i vurderingene av deres søknad, men kunne delta i den avgjørende runden fordi Traavik.info på dette tidspunktet ikke var en del av vurderingen. Derfor mener Kulturrådet selv at det ikke var brudd på habiliteten.

Til sammenligning var utvalgsmedlem Petter Width Kristiansen inhabil til søknaden fra kompaniet Vinge/Müller. Han deltok ikke i vurderingene av deres søknad, men var delaktig i å vurdere søknader fra andre kunstnerskap. Da de øvrige utvalgsmedlemmene valgte å ta Vinge/Müllers søknad videre til den avgjørende runden der søknader vektes mot hverandre, måtte Kristiansen avstå fra hele runden. Kristiansen bekrefter på epost at Traavik.infos søknad ikke ble med videre til den siste prioriteringsrunden der bare et fåtall søknader vurderes og at han selv ikke deltok i denne runden.

Når utvalgsleder for faglig utvalg for dans, Peder Horgen, i Klassekampen 1. juni sier at det er en uklarhet i ordlyden i begrunnelsen på avslaget som gjør at Traavik.info fikk medhold i klagen, er det fordi Kulturrådet mener det i begrunnelsen kan fremstå som om alle medlemmer av fagutvalget har gjort en «helhetsvurdering» av alle sakene, inkludert Traavik.info sin. Dette stemmer altså ikke med slik Kulturrådet hevder at saksgangen faktisk var. Horgen sier på telefon at han synes KUDs vedtak er forståelig og bekrefter også saksgangen i behandlingen i Kulturrådet og habilitetsvurderingene.

Hva betyr vedtaket? Det er ikke helt uvanlig at søkere til Kulturrådet klager på vedtak. I 2021 klaget også teaterkompaniet Ferske Scener på avslaget på kunstnerskapsstøtte. De mente Kulturrådets fagutvalg ikke hadde vært i Nord-Norge og sett arbeidet deres og derfor ikke hadde god nok kjennskap til det de hadde laget, og klagde. Kulturrådet avviste klagen på bakgrunn av at man ikke kan klage på vurderingen av kunstnerisk skjønn, bare på saksbehandlingsfeil, men av KUD fikk de medhold i at de hadde rett til å klage. KUD gav dem medhold i at de hadde rett til å klage og konkluderte med at de ikke kunne utelukke saksbehandlingsfeil. Kulturrådet behandlet saken på nytt og falt ned på at det ikke hadde skjedd saksbehandlingsfeil.* I tilfellet med Traavik.info har KUD slått fast at de ikke kan utelukke at det har skjedd saksbehandlingsfeil.

På spørsmål om prosessen er KUD i en epost til Scenekunst.no tydelige på at de ikke overprøver Kulturrådets faglige vurdering som følger av prinsippet om armlengdes avstand, men at «(g)runnen til opphevelsen er at det ikke kan slås fast med sikkerhet at det ikke hefter juridiske feil eller mangler ved vedtaket eller saksbehandlingen som gjør vedtaket ugyldig. Når det ikke kan utelukkes, tilsier god forvaltningsskikk at vedtaket bør oppheves og at saken bør behandles på nytt.»

På spørsmål om hva dette vil bety for Kulturrådet videre sier rådsleder Sigmund Løvåsen på epost at «(d)et er et viktig forvaltningsrettslig prinsipp at departementet kan oppheve Kulturrådets vedtak ved saksbehandlingsfeil. Departementets grundige gjennomgang av saken er et godt grunnlag i videre arbeid med habilitetsbestemmelsene og prosess for søknadsbehandling.» Han forklarer videre at det ikke må nedsettes et nytt utvalg til å se på søknaden når den skal behandles på nytt av Kulturrådet. Siden søknader om kunstnerskapsstøtte behandles av to faglige utvalg, er det ti medlemmer som skal behandle søknaden, og det vil bli gjort en ny habilitetsvurdering i forkant av behandlingen. Utvalget er dermed stort nok til å kunne behandle søknaden selv om flere medlemmer må avstå fra behandlingen på grunn av inhabilitet. Det er ikke lagt til noen friske midler til ordningen, så dersom fagutvalgene skulle falle på en annen konklusjon i den nye behandlingen, vil Rådet måtte finne penger et annet sted. Det vil ikke kunne trekkes tilbake støtte fra mottakere som allerede har fått tilslag.

Et av spørsmålene som oppstår er om klagen vil påvirke fremtidige habilitetsvurderinger i Kulturrådet. Løvåsen sier at habilitetsreglene stadig er oppe til diskusjon: «Sekretariatet arbeider nå med en revidert veiledning til utvalgsmedlemmer om habilitet. Vedtaket fra KUD er et av flere grunnlag som kan få innvirkning på hvordan denne veiledningen blir.»

*I første versjon av denne teksten var det noen unøyaktigheter i beskrivelsen av saksgangen i Ferske Sceners klage. Dette ble rettet opp 12/6/23.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no