S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk

Høgskolelektor i samtidsdans - Kunsthøgskolen i Oslo


Arbeidsgiver
Kunsthøgskolen i Oslo

Stillingstittel
Høgskolelektor i samtidsdans

Arbeidssted
Oslo

Frist
7. mars 2024

Kontakt
Bente Broholt
HR-rådgiver
99296237
bentbroh@khio.no

Søk på stillingen
Del annonse
https://scenekunst.no/stillingsannonser/hogskolelektor-i-samtidsdans-kunsthogskolen-i-oslo
Facebook

Kunsthøgskolen i Oslo er landets største utdanningsinstitusjon for kunstnere og designere. Kunsthøgskolen i Oslo består av seks avdelinger: Dans, Design, Kunstakademiet, Kunst og håndverk, Operahøgskolen og Teaterhøgskolen, og tilbyr en rekke utdanninger på bachelor- og mastergradsnivå. Det faglige miljøet er aktivt i forskning, kunstnerisk utviklingsarbeid og formidling. Kunsthøgskolen holder til på Seilduksfabrikken ved Akerselva. Avdeling Dans har ansvar for utdanning, formidling, kunstnerisk utviklingsarbeid og forskning innen dans, koreografi og pedagogikk, samt nettverksbygging nasjonalt og internasjonalt. Gjennom seks unike studieprogram får studentene mulighet til å utvikle sitt utøvende og skapende kunstneriske uttrykk, samt ferdigheter, kunnskap og refleksjon knyttet til dans, koreografi og pedagogikk. Stipendiater i kunstnerisk utviklingsarbeid er tilknyttet avdelingen. Nærmere opplysninger om avdelingen finner du på: https://khio.no/ Om stillingen

Ved Kunsthøgskolen i Oslo er det ledig en 50 % åremålsstilling for seks år som høgskolelektor ved avdeling Dans. Stillingen er hovedsaklig knyttet til BA i samtidsdans, men kan benyttes ved andre studieprogram. Til stillingen hører også kunstnerisk utviklingsarbeid. BA i samtidsdans utdanner dansere som kan inngå i kunstneriske prosesser med selvstendighet, kreativitet og nysgjerrighet. Studiet vektlegger en artikulert danseteknikk, bredde av skapende metoder, teori og omfattende forestillingserfaring. Arbeidsoppgaver

Undervisning i relevant/e teknikk/er knyttet til samtidsdans. Det er en fordel hvis stillingshaver i tillegg kan undervise i skapende metoder eller andre relevante fag. Stillingshaver forventes å delta i faglig utvikling, evalueringer og utviklingsarbeid på avdeling og institusjon. Det ligger kunstnerisk utviklingsarbeid til stillingen. Nærmeste leder for stillingen er dekan, som både er faglig og administrativt ansvarlig for driften av avdelingen. Kvalifikasjonskrav

 • Dokumentert anerkjent kunstnerisk virksomhet eller utviklingsarbeid av et visst omfang relevant for fagområdet
 • Utdanning på høyeste nivå på kunstområdet fra Norge eller likeverdig utdanning fra utlandet eller tilsvarende dokumenterte kunnskaper
 • Dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse på grunnlag av utdanning eller undervisning og veiledning
 • Søkeren må beherske et nordisk språk eller forplikte seg til å tilegne seg dette innen kort tid, samt ha basiskunnskaper i engelsk.

Det vises ellers til de generelle kompetansekrav som fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger, spesielt §1-2. Dersom søkeren ikke tilfredsstiller kravene om formell pedagogisk utdanning, men har dokumentert relevant praktisk-pedagogisk kompetanse i form av undervisning og veiledning, vil den som ansettes bli pålagt å følge et kurs som gir basiskompetanse i høgskolepedagogikk. Personlige egenskaper

 • Evne til å skape tillit, entusiasme
 • Gode samarbeidsevner og pedagogiske evner
 • Evne til å bidra til et stimulerende læringsmiljø og et godt arbeidsmiljø på Kunsthøgskolen i Oslo
 • God muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk/skandinavisk og engelsk
 • Interesse for kunstnerisk utviklingsarbeid og internasjonalt samarbeid

Søknad

Det stilles omfattende krav til dokumentasjon i søknaden, se vår veiledning til søkere på faglige stillinger for hva som kreves av din søknad. Søknaden bør formuleres slik at kompetanse ut ifra kvalifikasjonskrav som nevnt over kommer tydelig fram. Det er viktig at søkeren beskriver sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter. Søknaden bør videre inneholde en redegjørelse og refleksjon rundt egen undervisningsfilosofi i tilknytning til kunstnerisk praksis, samt motivasjon for stillingen og beskrive sitt syn på fagfeltets posisjon og muligheter. Som vedlegg til søknaden skal følge:

 • CV, vitnemål og attester
 • Fyldig dokumentert oversikt over kunstnerisk virksomhet / utviklingsarbeid
 • Dokumentasjon av undervisningserfaringer og pedagogiske kvalifikasjon som har relevans for stillingen
 • Dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid skal bestå av: gjengivelse av kunstneriske arbeider ved dvd/video, fotografier eller liknende dokumentasjon av forestillinger, oppsettinger, utstillinger, ved for eksempel program, katalog, turnéliste, samt omtaler eller kritikker i anerkjente publikasjoner

Søker har mulighet å henvise til hjemmesider som viser dokumentasjon av kunstnerisk virksomhet/utviklingsarbeid. Det er da viktig at søker uthever hva som ønskes vurdert. Det er anledning til å levere inntil 10 kunstneriske arbeider. Søker skal sende inn et eget vedlegg til søknaden med oversikt over innsendte vedlegg / arbeid. Søknad, CV og dokumentasjon skal sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringsverktøy Jobbnorge. Annet søknadsmateriale som ikke kan lastes opp elektronisk ettersendes pr post i 4 eksemplar, og skal være innsendt innen søknadsfristens utløp. Postadresse: Kunsthøgskolen i Oslo v/HR t, Postboks 6853 St. Olavs plass, 0130 Oslo, Norge. Vurderingsprosedyre

Kvalifiserte søkere kan bli bedt om å holde en prøveforelesning/gjennomføre en studentveiledning. Ansettelsesutvalget for faglige stillinger har ansettelsesmyndighet. Kunsthøgskolen tilbyr

 • Et kreativt og engasjerende arbeidsmiljø
 • Flotte lokaler på Grünerløkka i Oslo sentrum
 • Stort kunst- og kulturtilbud
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Lønn som høgskolelektor SKO 1008 brutto årslønn i 100% stilling kr 565 900 - 657 300 (ltr. 58-67) avhengig av kvalifikasjoner. Fra lønnen går det 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse. Generelle krav

Den som ansettes, må rette seg etter de lover og regler som til enhver tid gjelder for statlig virksomhet generelt, og universiteter og høgskoler spesielt, og må være forberedt på organisatoriske og arbeidsmessige endringer. Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Kunsthøgskolen oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, nedsatt funksjonsevne, hull i cv, religion og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi gjør oppmerksom på at søkeres navn kan bli offentlig selv om søkeren ber om ikke å bli ført opp på søkerliste (jf. Offl. § 25). Søkeren vil i så fall bli varslet om dette og gitt anledning til å trekke søknaden. Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til Snelle Ingrid Hall, dekan ved avdeling på telefon +47 909 22 204 eller e-post snellhall@khio.no. Ved spørsmål om innlevering av søknad (tekniske spørsmål) ta kontakt med seksjon HR og HMS på e-post: hr@khio.no.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no