S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Tone Hansen – 9. november 2018

Svar på åpent brev til Rådet

Foto fra Mia Habib Produksjoner sin forestilling A Song to…. Foto: Jon Filip Fahlstrøm og Yaniv Cohen


Publisert
9. november 2018
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/svar-pa-apent-brev-til-radet/
Facebook

Kulturrådet, ved leder Tone Hansen, svarer her på det åpne brevet de faglige utvalgene for dans og teater sendte i går.

Rådet søker årlig staten om økninger til Kulturfondet basert på de utfordringer og behov som identifiseres i de ulike kunst- og kulturfeltene. Det har aldri skjedd at rådet har fått innvilget søknaden i sin helhet. Det er imidlertid ikke uvanlig at Kulturfondet tildeles øremerkede midler det ikke er søkt om spesielt. Det at det i årets budsjettforslag er bevilget 7 millioner friske midler til en ordning rådet ikke direkte har søkt om støtte til, er altså ikke enestående. I 2017 fikk Rådet for eksempel midler til en kunstnerassistentordning, i 2015 ble det øremerket 10 millioner kroner til korfeltet i ensemblestøtteordningen, og i 2010 ble det øremerket midler til en ordning for regionale kompetansesentra for dans.

Det er på Scenekunst.no og i ulike private tråder på Facebook stilt spørsmålstegn ved rådets beslutning om å gi støtte til to ekstra kompanier i årets tildelingsrunde til basisfinansiering av frie scenekunstgrupper. Alle kompanier som scenekunstutvalgene hadde innstilt til støtte har fått det. Rådet har av prinsipielle årsaker likebehandlet de to kompaniene som i øyeblikket har vært støttet gjennom basisfinansieringen for frie scenekunstgrupper gjennom tolv år, Verdensteatret og Jo Strømgren kompani. Dette er gjort i påvente av nye retningslinjer for denne ordningen som nå er under vurdering. Så langt har det vært en hovedregel om tolvårs grense for støtte fra denne ordningen. Rådet vil ikke forskuttere resultatet av revisjonen av ordningen, og ønsker at fagutvalgene skal arbeide uavhengig av rådet med sin innstilling.

Rådet har ansvar for å legge til rette for langsiktighet og forutsigbarhet hos ulike aktører i kunstfeltet. Rådet ønsker ikke å la noe kompani leve i usikkerhet lenger enn nødvendig. Slik sett er økningen over statsbudsjettet svært kjærkommen. Bevilgningen gjorde det også mulig å løfte et nytt kompani inn i ordningen, og valget falt på Mia Habib. Valget ble gjort på bakgrunn av vurderingen og presentasjonen som fremkom i innstillingen fra Faglig utvalg for scenekunst og Faglig utvalg for dans, selv om det er Rådet som fatter den formelle beslutningen. Rådet er svært stolte over å ha kunnet legge til rette for en styrking av et så sterkt, etablert og nyskapende kunstnerskap som Mia Habib.

Scenekunstfeltet har utviklet seg enormt de siste 12 årene, og basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper har vært en av suksessfaktorene sammen med andre støtteordninger. At det nå må utarbeides støtteordninger som innbefatter de mer etablerte kompaniene, kan neppe være en overraskelse. Innenfor Kulturrådet skal det være rom for både de etablerte og for nye aktører. Hvordan vi kan sikre både dynamikk og fornyelse, forutsigbarhet og kontinuitet er en diskusjonen som alltid må føres. Den vil fortsette også etter at nye retningslinjer for basisordningen er vedtatt. Diskusjonen vil foregå i hele scenekunstfeltet og i utvalgene, og rådet kommer til å lytte til innspill.

På vegne av rådet

Tone Hansen (rådsleder)


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no