S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Nanna Baldersheim – 7. desember 2011

- Har informert godt nok


Publisert
7. desember 2011
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av
Nanna Baldersheim
Nyheter

Les intervjuer med instituttlederen, faglig ansatte og studenter ved teatervitenskap ved UiO fra oktober i år på Scenekunst.no i artikkelen “Frykter slutten for teatervitenskap ved UiO”

Instituttstyret vedtok den 1. desember at “IKOS ser ingen klar faglig eller ressursmessig gevinst i de foreslåtte samarbeidstiltakene, og er høyst usikker på om grunnpremisset – studentmobilitet – lar seg etablere.

Gitt de økonomiske utsiktene for IKOS, kan ikke IKOS-styret forskuttere utlysning av vakante stillinger i teatervitenskap. IKOS forutsetter at Det nasjonale fakultetsmøtet diskuterer styrking av teatervitenskapen i et nasjonalt perspektiv. IKOS ber samtidig Det humanistiske fakultet vurdere alternativ plassering av faget.”

Det betyr i klartekst at teatervitenskap ved Universitetet i Oslo kan bli nedlagt.

Fakultetstyret behandler saken den 9. desember, og kan overstyre instituttstyret. Etter det Scenekunst.no erfarer, vil de stemme for instituttstyrets vedtak.

Den 15. desember er frist for å levere høringsuttalelser til SAK-rapporten om utfasing av faget. Alle kan levere en høringsuttalelse.

Siste instans i saken er Nasjonalt Fakultetsråd, som har mandat til å konsentrere fagmiljø på nasjonalt nivå (som feks kan bety at teatervitenskap legges til ett universitet i Norge).


Del artikkelen
https://scenekunst.no/sak/har-informert-godt-nok/
Facebook

Instituttleder ved IKOS, UiO

Instituttleder Arne Bugge Amundsen svarer på anklagene fra fagutvalget for teatervitenskap ved Universitetet i Oslo om at han er inhabil og har holdt tilbake informasjon.

Fagutvalget ved Tora Optun og Eline Arbo mener at du som instituttleder har sittet på informasjon, og har fattet beslutninger som tilsa at teatervitenskap gikk mot en formalisert nedleggelse, samtidig som du ovenfor et urolig fagmiljø har fremstilt situasjonen som udramatisk. Hva er din kommentar til dette?

– Overfor både fagmiljøet og studentene har jeg gjentatte ganger sagt at det er to ulike saker og prosesser vi står overfor. For det første: At instituttet besluttet å be om midlertidig inntaksstopp for nye BA-studenter i teatervitenskap høsten 2012 er begrunnet i akutt ressursmangel. Én av de tre fast ansatte i faget er i ett års permisjon, og instituttet har ikke ressurser til full vikardekning. Det er beklagelig, men ikke dramatisk. For det andre: Siden 2010 har det pågått et nasjonalt utredningsarbeid om faget teatervitenskap og dets fremtid, forklarer Bugge Amundsen.

Han fortsetter:

— Her var og er de endelige konklusjonene ennå ikke trukket av Det nasjonale fakultetsmøtet, som er oppdragsgiver for utredningen og styrer prosessen. Alt dette har fagmiljøet på IKOS gjennom halvannet år blitt løpende informert om, og også det nyopprettede fagutvalget for teatervitenskap har fått denne informasjonen.

Fagutvalget mener at du er inhabil fordi du både har ledet SAK-arbeidet og som instituttleder ved IKOS foreslår utfasing. Hva er din kommentar til det?

— I det nasjonale utredningsarbeidet (SAK-arbeidet) har gjennom oppnevnelse av Det nasjonale fakultetsmøtet tre instituttledere deltatt sammen med representanter for tre fakulteter. Utredningen har konkludert med å presentere ulike virkemidler og løsningsforsøk uten å ta stilling til dem. Om alle som har deltatt i utredningsarbeidet plutselig skulle bli inhabile når de blir invitert til å mene noe om disse virkemidlene, ville hele høringsprosessen bli meningsløs.

Bugge Amundsen utdyper:

— For det første: I egenskap av instituttleder og styreleder har jeg plikt til å forberede saken og komme med et forslag til høringssvar, men det er instituttstyret som kollegium som vedtar det endelige høringssvaret. For det andre: Et høringssvar er en vurdering av saken utfra instituttets perspektiv, ikke noe nasjonalt vedtak. Du sa at i oktober i et intervju med Scenekunst.no at opptaksstoppen ikke skulle gå ut over nåværende studenter ved UiO, men de opplever allerede nå å få kutt i studietilbudet. Hvorfor skjer det?

— Den økonomiske situasjonen ved instituttet er slik at den ikke gir grunnlag for full vikardekning når noen av de fast ansatte av ulike grunner er borte. Opptaksstoppen høsten 2012 var som nevnt begrunnet med at vi ønsket å konsentrere de begrensede ressursene vi har om de studentene som allerede var tatt opp.

De ansatte sier at tallene på publikasjoner er for lavt. I så fall er deler av argumentasjonen for at teatervitenskap ved UiO er et utsatt fag, basert på uriktige tall. Har du en kommentar til det?

— Tall kan alltid diskuteres, men de må også settes opp slik at de blir sammenlignbare. I den nasjonale utredningen har vi etter beste evne forsøkt å komme frem til sammenlignbare tall for tre institusjoner. Har du registrert støtten som fagutvalget har fått, blant annet på Facebook? – Jeg inviterte både fagmiljøet og fagutvalget til å komme med skriftlige uttalelser til instituttstyrets behandling av høringsuttalelsen. Dette gjorde at instituttstyret ble godt informert om all støtten.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no