S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 7. november 2018

Behandlingen av basisfinansiering

Foto fra Jo Strømgren Kompanis forestilling The Road is just a Surface. Foto: Bjørn Opsahl


Publisert
7. november 2018
Sist endret
26. mai 2023

Debatt Dans Politikk Teater

Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/behandlingen-av-basisfinansiering/
Facebook

Fagutvalgene for teater og dans i Norsk Kulturråd, som er de som kommer med tilrådninger for basisfinansieringen for scenekunst, har skrevet et brev til Rådet der de uttrykker bekymring for hvordan basisfinansiering ble tildelt i år.

Til Norsk Kulturråd v/ leder Tone Hansen

Angående behandlingen av basisfinansiering for scenekunst 2019 i Rådsmøte 30. oktober 2018

Fagutvalgene for dans og teater ser med bekymring på hvordan midlene til basisfinansieringen av frie scenekunstgrupper ble tildelt i år.

7 millioner kroner kom i siste øyeblikk inn i budsjettproposisjonen med tydelige hint fra Kulturministerens side om at disse skulle brukes til å redde Jo Strømgren Kompani (JSK). 3 millioner av disse midlene ble deretter bevilget til nettopp JSK, i strid med fagutvalgenes tilråding, mens Verdensteateret (VT) ble flyttet inn i den nye potten. Som en følge av dette kunne Mia Habib (MH) løftes inn i basisordningen.

Vi i fagutvalgene vil gjerne vite hva som var bakgrunnen for hastverket i denne saken. Vi har funnet få kilder som gir retning for denne økningen fra departementet. Har det vært en dialog mellom Kulturrådet og Kulturministeren i forkant av dette? Hva besto i så fall denne dialogen av?

Vi synes det er underlig at disse ekstra midlene måtte tildeles før budsjettet ble vedtatt i Stortinget. Om tildelingen kunne ventet til etter ny utlysning ville det vært betydelig ryddigere. Da ville vi ha unngått en situasjon hvor det faglige skjønnet omkring VT og MH blir trukket i tvil som følge av en uryddig prosess.

Som det ble påpekt på ​Scenekunst.no​ har Kulturrådet ikke søkt om de ekstra 7 millionene, men har i stedet ønsket økte midler til gjestespillstøtte, noe som for utvalgene oppleves som en betydelig viktigere prioritet enn å øke potten for basisfinansiering.

Måten de ekstra midlene ble gjort tilgjengelig på oppfattes både i fagutvalgene og i deler av feltet som en utilbørlig politisering av tildelingsprosessen i strid med prinsippet om armlengdes avstand, noe som skader Kulturrådets troverdighet. I §5 i Lov om Norsk Kulturråd står det å lese at “Rådet er faglig uavhengig i sitt arbeid. Rådet kan ikke instrueres når det gjelder enkeltvedtak om fordeling av tilskudd.” Tildelingen til JSK betraktes som et resultat av kompaniets betydelige ressurser til å fremme sin sak for politikerne, ikke som et resultat av en faglig vurdering. Vi mener at politikere som vil støtte JSK og andre kunstnere i tilsvarende situasjon må ta ansvar for dette uten å benytte seg av Kulturrådet som faglig alibi, på bekostning av sistnevntes troverdighet.

Rådet har med denne tildelingen ikke forholdt seg til den grunnleggende problematikken feltet står overfor: hvordan skal støtteordningene for norsk scenekunst se ut i årene som kommer? Retningslinjene for basisfinansieringen er som kjent under evaluering. I fagutvalgenes evalueringsarbeid diskuteres muligheten for å gjøre både basis- og prosjektstøtteordningene mer fleksible. Vi mener at overgangen mellom disse to ordningene bør være mer flytende, i tråd med pågående diskusjoner i og ønsker fra feltet. Den ekstraordinære tildelingen binder opp midler for de kommende årene, og forskyver hovedtyngden av midlene til fri scenekunst mot basisordningen, i tillegg til å flytte grensen for hvor lenge et kompani kan være inne på ordningen. Dette er stikk i strid med intensjonen i vårt forslag til nye retningslinjer. Vedtaket kompliserer det videre arbeidet med revidering av ordningen, og man må vurdere om det er forsvarlig å vedta nye retningslinjer innenfor den oppsatte tidsplanen.

Med denne tildelingen har Norsk Kulturråd gitt motstridende signaler til scenekunstfeltet. Vi er bekymret for at Rådet lar seg påvirkes av kulturpolitiske hensyn i konflikt med feltets uttalte behov, og at dette bidrar til å svekke tilliten til Rådets faglige vurderinger.

Vi ønsker at henvendelsen vår tas opp i neste rådsmøte, og håper på et snarlig svar. Ta gjerne kontakt med utvalgslederne om dere har spørsmål!

Med vennlig hilsen,

Fagutvalgene for dans og teater 7. november 2018


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no