S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Redaksjonen – 19. januar 2009

Beaivváš Sámi Teáhter gjemt og glemt?


Publisert
19. januar 2009
Sist endret
25. mai 2023


Del artikkel
https://scenekunst.no/sak/beaivvas-sami-teahter-gjemt-og-glemt/
Facebook

Etter at det samiske nasjonalteatret, Beaivváš Sámi Teáhter, ble Sametingets ansvar i 2002, har teatrets driftsstøtte blitt prosentvis mindre og mindre. Samisk Teaterforbund ber nå innstendig om at staten ikke overfører alle sine aksjer til Sametinget, som foreslått i Scenekunstmeldingen.

Appell fra styret i Sámi Teáhter Searvi (STS) (Samisk Teaterforbund):

Ta vare på Beaivváš Sámi Teáhter i det nasjonale kulturløftet!

Kultur-Norge har fått et løft ved den sittende regjering og kulturminister. Mange nyter godt av en kulturminister som ikke bare snakker, men også handler. Scenekunsten, med landets små og store teatre, er blant de kulturinstitusjoner som nyter godt av denne dynamiske politikken. Den manifisterer seg i reelle økonomisk påslag, som million–økninger i driftsbudsjettene.

Men midt i festen synes Beaivváš Sámi Teáhter å være både gjemt og glemt. Hvorfor?

I 2002 ble Beaivváš overført til Sametingets administrasjon. Det var også naturlig siden Sametinget var etablert. Mange var glade for at Sametinget skulle ta vare på samenes teater og forhåpentligvis legge forholdene godt til rette. Nå fikk vi våre egne politikere som skulle bistå oss, og som på heltid vil fremme arbeidsforhold for kunstnerne. Nå skulle vi få fred til å jobbe med teaterkunsten, og trengte ikke å bruke våre krefter på å drive politikk.

Forbigått

Men mange er blitt skuffet. En ser ganske klart på statistikkene at i ressursutviklingen er Beaivváš forbigått for lenge siden av alle teatrene i Norge. Nordland Teater er ett eksempel. Teatret hadde for noen år siden mindre driftsmidler enn Beaivváš, men mottar nå 6 (seks) mill. mer i året enn samefolkets teater. Er ikke vi samiske teateransatte flinke nok til å fremme vår egen arbeidssituasjon? Jo, mener vi. Teatret både skriver og forklarer sine behov for Sametinget, som skal ivareta teatrets interesser og fremme saken for myndighetene. Det er heller Sametinget som ikke sloss nok for det samiske teatret.

Sametingets ansvar

Styret i STS ser med stor bekymring på de siste års driftstilskudd til Beaivváš Sámi Teáhter. Etter at teatret ble plassert på budsjett post 53 Samiske Kulturformål i 2002, som Sametinget har ansvar for å fordele, har bevilgningene ikke økt i takt med de andre teatre i landet. Tvert i mot. Tallene viser at Beaivváš driftsstøtte blir prosentvis mindre.

Dermed synes målet som Sametinget ved Sametingsrådet har satt seg (Se stortingsmelding nr. 32, pkt 9.6.4.) for Beaivváš en umulighet: Verken økonomisk sikring av Beaivváš som samisk nasjonalteater, nytt teaterbygg, rekrutteringen av nye samiske skuespillere er realistisk med den bevilgningspraksis som Sametingsrådet har ført siden 2002.

Budsjettpost 53 for Samiske Kulturformål skal bevilge midler til en rekke samiske kulturtiltak. Beaivváš kommer dermed i en konkurransesituasjon som ikke er et samisk nasjonalteater verdig. Rammebevilgningene til post 53, gitt av Kultur- og kirkedepartementet kan på ingen måte sikre at målene for Beaivváš blir tilgodesett. Fordi denne posten skal sikre for mange andre samiske kulturelle aktiviteter.

Unntak mulig

Styret i STS ser regjeringens og statens gode hensikt om ikke å legge for sterke føringer på Sametingets kulturpolitikk ved f.eks å forlange øremerking av midler som overføres Sametinget. Dette er et godt prinsipp. Men staten kan gjøre og gjør unntak! Kulturdepartementet tar direkte økonomisk ansvar for flere samiske kulturinstitusjoner og virksomheter. Ája samisk senter, Østsamisk museum i Neiden og knutepunktfestivalen Riddu Riđđu er noen av dem. Dette er bra. Men spørsmålet blir hvorfor ikke Beaivváš vurderes som like mye et nasjonalt ansvar som noen av disse institusjonene. Målet for teatrets eksistens bør anses å være av nasjonal interesse siden det nå en gang har samisk nasjonalteaterstatus.

Teatret bør slippe å søke driftsmidler fra samlepott der en skal sloss for å bli prioritert. En kan ta en titt på Sámi Teáhter i Sverige og se hvordan dette teatrets status er forringet enda mer ved at Sametinget der stadig nedprioriterer driftsmidlene. Ønsker staten og regjeringen dette? Ønsker Sametinget dette?

Usynlig nasjonalteater

Styret i STS er av den oppfatning at ingen egentlig ønsker et usynlig nasjonalteater som ikke har bærekraftig økonomi til å gjennomføre sine mål. Staten har fremdeles aksjer i teatret, men forslår disse overført til Sametinget i løpet 2009. Dette bør ikke skje. Tvert imot!

Styret i STS foreslår at staten ved Kultur – og kirkedepartementet igjen tar det budsjettmessige ansvar for Beaivváš Sámi Teáhter. Vi mener at saken er av ytterste viktighet og appellerer både til Kultur- og kirkedepartementet og Sametinget om å handle.

Med hilsen Sámi Teáhter Searvi (STS), Iŋgor Ántte Áilu Gaup, styreleder, Toivo Lukkari, nestleder, styremedlemmene Elisabeth H. Blind, Mette Brantzeg og Sven Henriksen, og Brita E. Kåven, generalsekretær SDR (Samisk Kunstnerråd)


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no