S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Kristin Danielsen – 8. februar 2021

Vi styrker fagligheten innenfor hele Kulturfondet


Publisert
8. februar 2021
Sist endret
23. juni 2023
Tekst av

Debatt Politikk

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/vi-styrker-fagligheten-innenfor-hele-kulturfondet
Facebook

Kristin Danielsen. Foto: Marta Anna Løvberg

Omorganiseringen innebærer en klar styrking av fagligheten innenfor hele Norsk kulturfonds arbeidsområde. Det er ingen grunn til bekymring for hvordan fondet vil bli forvaltet i fremtiden.

Det er positivt med oppmerksomhet rundt Kulturrådet. Arbeidet vårt berører mange, og jeg benytter gjerne anledningen til å fortelle mer om hvordan omstillingen av administrasjonen kan styrke både sekretariatsarbeidet og det øvrige forvaltningsarbeidet Kulturrådet gjør. Julie Rongved Amundsen og jeg er uenige om noen veivalg, og det er en ærlig sak. Men når hun er bekymret for hvordan Kulturfondet vil bli ivaretatt etter omorganiseringen, er heldigvis er bekymringen grunnløs. Det er ingenting som vil bli endret i forvaltningen av Kulturfondet. Det har vi slått eksplisitt fast overfor både Kulturdepartementet og rådet.

Omorganiseringen berører verken rådets eller utvalgenes sammensetning eller innretningen av tilskuddsordningene. Det er de samme ansatte som jobber med forvaltning opp mot rådet, og de aller fleste vil jobbe med de samme fagfeltene som før. Driver du med scenekunst har du en fagansvarlig og et team du kan kontakte med spørsmålene dine. Rongved Amundsen er bekymret for maktkonsentrasjon, men synes likevel det er problematisk at oppgavene som tidligere har blitt utført av en enslig scenekunstkonsulent nå skal fordeles på flere kolleger i fagteamet. Tilsvarende fagansvarlige og team opprettes på de andre kunstfeltene under Norsk kulturfond. Etter mitt syn er dette en klar styrking av fagligheten innenfor hele Kulturfondets arbeidsområde.

Rongved Amundsen sier hun ikke ser hvor i organisasjonskartet Kulturfondet skal ivaretas. I dette kartet finnes en egen avdeling for kunstnerisk produksjon og formidling. Avdelingen har som mandat å fremme produksjon og formidling av ulike kunst-og kulturuttrykk, gi kunstnere muligheter til fordyping og videreutvikling av produksjon, og bidra til at kunst-og kulturuttrykk av profesjonell kvalitet innenfor et mangfold av uttrykk blir utviklet, skapt, produsert og tilgjengeliggjort for flest mulig. Her tror jeg mange av søkerne til Kulturfondet vil kjenne seg igjen, selv om underseksjonene er organisert annerledes og noen av tiltakene knyttet til blant annet kulturvern, arenautvikling og infrastruktur nå ligger andre steder.

Stillingen som scenekunstkonsulent forsvinner fordi Stortinget vedtok en ny lov om statsansatte i 2017. Der ble det satt strenge begrensninger for bruk av åremål i staten – en seier for arbeidstakerorganisasjonene, som lenge har vært skeptiske til bruken av midlertidige ansettelser i offentlig sektor. Det gis bare unntak der det er nedfelt i en annen lov eller der Stortinget eksplisitt vedtar det. Noen har pekt på at Norsk filminstitutt har konsulenter vedtatt i åremålsstillinger, og de fikk et unntak av Stortinget i 2018. Årsaken er at konsulentene i NFI vedtar tilskuddene selv – altså på samme måte som Kulturfondets fagutvalg, som jevnlig rulleres av rådet. Det er ellers verdt å bemerke at ingen av de andre kunstområdene eller ordningene under Kulturfondet har hatt en liknende konsulentstilling knyttet til seg, noe som også er bakgrunnen for opprettelsen av de nye fagansvarlige.

Rongved Amundsen gjør et poeng av at jeg har ønsket å bygge ned skillet mellom en «fondslinje» og en «direktoratslinje» i administrasjonen. Det er helt riktig, men det skyldes ikke en nedvurdering av Kulturfondet fra min side. Det skyldes at begge «linjene» på hver sin måte jobber med å utvikle kunst- og kultursektoren, og Kulturrådet lykkes best med alle våre oppdrag om vi evner å se denne kompetansen i sammenheng. Erfaringer fra museumsarbeidet bør kunne brukes i forvaltningen av Kulturfondets kulturvernavsetning. Produksjon og formidling av kunst kan ha noe å lære av hverandre på tvers av kunstfeltene. Dette svekker ikke fagligheten, men styrker den. Og da er jeg overbevist om at tilliten styrkes også.


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no