S C E N E K U N S T
Kritikk Debatt Intervju Nyheter Kalender Musikk Dans Teater Opera Kunst Politikk
Mikael Gullikstad, Jan Koop, Knut Stien Berge, Kjersti Eckhoff, Mari Røsjø, Jan Erik Urdshals, Torbjørn Ottersen, Karin Venaas, Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, Thorleif Silkebækken, Johan Henrik Neergaard, Birgit Bøeng, Ola Erik Blæsterdalen, Ida Vik, Balz Baumgartner, Cathrine Godager, Sven Undheim, Rune Gaasodden, Tina Elisabeth Johansen Aas, Odd Sonntag, Kari Hillesund, Johan Haugen, Endre Sannes Hadland, Per Haugen, Stein Talleraas, Mari Jarstein, Jan Tore Solberg, Åshild Mjelde Nordås, Rune Kjelby, Are Hansen, Hedda Haaland, Andreas Langenes, Krystian Myska, Kari Nordby Svendsen, Lillian Rødsten, Brita Triumf, Olav Johan Eira, Øyvind Andresen, Thomas Sævig, Johanna Coraline Jensen, Markku Salonen, Thea Gudim Breder, Jon Eirik Sira, Stig Nordhagen, Tor Anders Aadalen, Kjell Erik Husom, Ole Jørgen Løvås, Ole Frederik Melhuus Olderkjær, Lina Hallem, Olav Torbjørn Skare, Gry Hege Espenes, Gro Kristensen, Timo Helmers, Åsmund Skretting Austvoll, Jan Kåre Hystad, Johanna Engedal, Yoko Toda – 22. oktober 2021

Til 32 sjefer fra de tillitsvalgte


Publisert
22. oktober 2021
Sist endret
26. mai 2023
Tekst av

Debatt

Del artikkel
https://scenekunst.no/artikler/til-32-sjefer-fra-de-tillitsvalgte
Facebook

Scenekunst.no publiserte 21.oktober et innlegg om den pågående kulturstreiken signert av 32 teatersjefer. I dette innlegget svarer de tillitsvalgte i virksomhetene.

I et innlegg publisert på Scenekunst.no anklager 32 teatersjefer LO for å bruke kultursektoren i et politisk spill som handler om noe mer enn pensjon for kultursektoren. Vi som er tillitsvalgte i kultursektoren ser oss nødt til å svare på dette innlegget.

La oss først si at vi deler bekymringen for konsekvensene den pågående streiken har for kultursektoren, både på kort og lang sikt. Men innlegget fra teatersjefene ser bort fra vesentlige fakta i saken, og gir et uriktig bilde av situasjonen.

Vi tillitsvalgte blir umyndiggjort av våre ledere når de fremstiller oss som brikker i et storpolitisk spill. Det påstås at LO har valgt ut kultursektoren som arena for en kamp som gjelder hele privat sektor, og at ansatte blir brukt i dette spillet. Dette er alvorlige påstander.

Teatersjefene velger i sitt innlegg å utelate bakgrunnen for at kravet om hybridpensjon ble fremmet nettopp i kultursektoren, nemlig arbeidsgiversidens behov for en endring av pensjonsordning i 2016. Da kom vi dem i møte for å løse de store økonomiske utfordringene i sektoren, og inngikk en avtale om en midlertidig innskuddspensjon. Avtalen da var å på sikt få på plass en varig ordning – med livsvarige og kjønnsnøytrale ytelser. Vi krever ikke noe mer eller noe annet enn dette, så at streiken i det hele tatt ble et faktum hviler ene og alene på dere. At dere er villige til å sette oss i den alvorlige situasjonen dere så godt beskriver i stedet for å innfri det vi ble enige om i 2016, er for oss fortsatt uforståelig.

Vi har prøvd å få teaterlederne i dialog gjennom hele denne prosessen, fra oppstart av fjorårets forhandlinger, gjennom hvert ledd av forhandlingene i fjor og i år, i lokale forhandlinger, gjennom bistandsforhandlinger, i avsluttende forhandlinger og mekling. Flere av oss har tatt initiativ til å diskutere pensjonsspørsmålet med vår ledelse, men blir avspist med et svar om at dette skulle avklares mellom LO Stat og Spekter.

Vet hva vi gjør Vi møtes med nedlatende kommentarer om at vi ikke vet vårt eget og medlemmenes beste, og med påstander om at vi er passive brikker i LOs spill. Dette vitner om at kultursjefene har svært liten kunnskap om det medlemsdemokratiet fagbevegelsen bygges på. Kravet om hybridpensjon ble fremmet i fjorårets oppgjør av oss som tillitsvalgte, på vegne av medlemmene, fordi vi mente det var på høy tid å sikre at vi fikk innfridd løftet fra 2016. Den midlertidige ordningen var i utgangspunktet ment å vare i 2 år. Medlemmene våre har vist stor tålmodighet.

Når vi selv eller andre tillitsvalgte i LO-forbund omtaler oss som et frontfag i denne saken så er det fordi vi mottar bred støtte fra en samlet fagbevegelse som følger vår kamp med stor interesse. For noen av dem vil det være aktuelt å fremme tilsvarende krav senere, for andre vil hybridpensjon ikke være aktuelt. Støtten og oppmerksomheten rundt saken gjør at vi også kjenner at denne saken er større enn oss, og vi forstår at resultatet av denne streiken kan få følger for andre enn oss. Det er likevel ikke det samme som at LO har valgt ut denne sektoren som åsted for en kamp for pensjonsordningene i hele privat sektor.

Allerede i 2015 var vårt krav å innføre hybridpensjon dersom ytelsespensjonen skulle erstattes. Arbeidsgiverne har med andre ord hatt god tid til å sette seg inn i hvilke muligheter som ligger i hybridordningen, og forstå hvordan den kan løse utfordringene i sektoren.

Liten kostnad – stor betydning Kostnaden for kravet vårt er om lag 1 % av den totale lønnsmassen. Vi har i det forslaget til løsning som ble offentliggjort av LO Stat 21. oktober tilbudt oss å dekke halvparten av denne kostnaden ved å øke arbeidstakernes innbetaling til pensjon fra 1,5% til 2%. Det kan derfor umulig være kostnaden dette står på?

Vi hører at arbeidsgiverne er bekymret for fremtidige kostnader. I vårt forslag til løsning tar vi denne bekymringen på alvor, og foreslår derfor den hybridordningen som ligger tettest opp til innskuddspensjon. Dette burde være nok til å forsikre arbeidsgiverne om at vi er villige til å ta vår del av ansvaret for at fremtidige pensjonsordninger er bærekraftige for kulturvirksomhetene. Det er i alles interesse!

21. oktober offentliggjorde arbeidsgiversiden et tilbud til oss. Avslutningsvis i tilbudet foreslår Spekter at det umiddelbart etter streikens avslutning «skal tas initiativ fra de lokale parter om møter dem imellom for å reetablere de gode relasjonene det normalt er i denne sektoren (…)». En god start på dette vil være en arbeidsgiverside som faktisk lytter, følger arbeidslivets spilleregler og behandler de ansatte med respekten de fortjener.

Vi har dessverre en svært lang vei å gå.

Mikael Gullikstad, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Trøndelag Teater Jan Koop, hovedtillitsvalgt Creo, DNO&B Knut Stien Berge, hovedtillitsvalgt NTL, Kilden Kjersti Eckhoff, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Operaen i Kristiansund Mari Røsjø, fagforeningsleder, Fagforbundet Teater og Scene Jan Erik Urdshals, hovedtillitsvalgt NTL, Oslo Nye Teater Torbjørn Ottersen, tillitsvalgt Creo, Operaorkesteret, DNO&B Karin Venaas, hovedtillitsvalgt Creo, Stavanger Symfoniorkester Rolf-Inge Pedersen Hjelseth, hovedtillitsvalgt NTL, Teatret Vårt Jonas Fuglseth, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Teatret Vårt Thorleif Silkebækken, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Teater Innlandet Johan Henrik Neergaard, tillitsvalgt Creo, DNO&B Birgit Bøeng, hovedtillitsvalgt NTL, Hålogaland Teater Ola Erik Blæsterdalen, fellestillitsvalgt for teatrene, Fagforbundet Regine Wilhelmsen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Hålogaland Teater Ida Vik, hovedtillitsvalgt NTL, Teater Innlandet Balz Baumgartner, Fagforbundet Teater og Scene Cathrine Godager, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Riksteatret Sven Undheim, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Den Norske Opera & Ballett Rune Gaasodden, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Teater Ibsen Tina Elisabeth Johansen Aas, tillitsvalgt Creo, Oslo Nye Teater Odd Sonntag, tillitsvalgt Creo, Operaen i Kristiansund Kari Hillesund, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Rogaland Teater Johan Haugen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Nordland Teater Endre Sannes Hadland, leder Norske dramaturger i Creo, Kilden teater og konserthus Per Haugen, hovedtillitsvalgt NTL, Teater Ibsen Stein Talleraas, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Oslo Nye Teater Mari Jarstein, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Turnéteatret i Trøndelag Jan Tore Solberg, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Carte Blanche Åshild Mjelde Nordås, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Det Norske Teatret Rune Kjelby, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Den Nationale Scene Are Hansen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Nationaltheatret Hedda Haaland, tillitsvalgt Creo, Det Norske Teatret Andreas Langenes, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, BIT Teatergarasjen Krystian Myska, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Teater Vestland Kari Nordby Svendsen, hovedtillitsvalgt NTL, Nationaltheatret Lillian Rødsten, hovedtillitsvalgt NTL, Rogaland Teater Brita Triumf, hovedtillitsvalgt NTL, Det Samiske Nasjonalteatret Beaivvas Olav Johan Eira, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Det Samiske Nasjonalteatret Beaivvas Øyvind Andresen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Østfold Internasjonale Teater Thomas Sævig, hovedtillitsvalgt NTL, Den Nationale Scene Johanna Coraline Jensen, tillitsvalgt Creo, Hålogaland Teater Markku Salonen tillitsvalgt Creo, Operakoret, DNO&B Thea Gudim Breder, tillitsvalgt Creo, Nasjonalballetten, DNO&B Jon Eirik Sira, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Det Vestnorske Teatret Stig Nordhagen, hovedtillitsvalgt Creo, Kristiansand Symfoniorkester/Kilden teater og konserthus Tor Anders Aadalen, tillitsvalgt Creo, Kilden teater og konserthus. Kjell Erik Husom, tillitsvalgt Creo, Bergen Filharmoniske Orkester Ole Jørgen Løvås, Fagforbundet, Dramatikkens Hus Ole Frederik Melhuus Olderkjær, Fagforbundet, Haugesund Teater Lina Hallem, tillitsvalgt Creo, Nationaltheatret Olav Torbjørn Skare, tillitsvalgt Creo, Nationaltheatret Gry Hege Espenes, tillitsvalgt Creo, Det Norske Teatret Gro Kristensen, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Kilden teater og konserthus Timo Helmers, hovedtillitsvalgt Fagforbundet, Kilden teater og konserthus Åsmund Skretting Austvoll, tillitsvalgt Creo, Rogaland Teater Jan Kåre Hystad, tillitsvalgt Creo, Den Nationale Scene Johanna Engedal, tillitsvalgt Creo, Kristiansand Symfoniorkester/ Kilden teater og konserthus Yoko Toda, tillitsvalgt Creo, pianister og sufflører, DNO&B


S C E N E K U N S T
Utgiver

Scenekunst.no A/S Scenekunst.no er en redaksjonelt uavhengig nettavis for profesjonell scenekunst og tilhørende kulturpolitikk. Vi følger Norsk redaktørforenings redaktørplakat.

Scenekunst.no er medlem av Norsk Tidsskriftforening. Scenekunst.no er støttet av Norsk kulturfond. Fra 2016 er tidsskriftet organisert som et almennyttig aksjeselskap med NTO, DTS, NSF og NoDA som eiere og bidragsytere. Fagforbundet Teater og Scene gir også årlig støtte.

Redaksjonen
Annonser

Vil du annonsere på scenekunst.no?

Kunnskapsmedia AS Sture Bjørseth +47 954 36 031 annonser@scenekunst.no